Jobler - Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego Jobler.pl

Regulamin obowiązujący do dnia: 05.06.2020

 1. 1. Postanowienia Ogólne
  1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad i warunków korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.jobler.pl, w tym w szczególności warunków korzystania z Serwisu przez Zalogowanego Użytkownika i Odwiedzającego, warunków zakładania Konta, praw i obowiązków Usługodawcy oraz Zalogowanego Użytkownika i Odwiedzającego, zakresu odpowiedzialności Usługodawcy, trybu postępowania reklamacyjnego.
  2. Regulamin oraz Polityka Prywatności dostępne są na stronie internetowej Serwisu i udostępniane są nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, w tym przed założeniem Konta. Regulamin oraz Polityka Prywatności są udostępniane w taki sposób, który umożliwia ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zalogowany Użytkownik lub Odwiedzający.
  3. Zalogowany Użytkownik i Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 1. 2. Definicje
  1. Wszelkie słowa pisane wielką literą w Regulaminie mają znaczenie nadane im w niniejszym punkcie:
   1. Konto - część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych, utworzone w wyniku ukończenia przez Odwiedzającego Rejestracji. Konto umożliwia Zalogowanym Użytkownikom utworzenie i opublikowanie Ogłoszenia, utworzenie CV oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości od Odwiedzających.
   2. Odwiedzający - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która ukończyła 15 lat, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie posiadająca założonego Konta.
   3. Ogłoszenie - ogłoszenie utworzone przez Zalogowanego Użytkownika dotyczące poszukiwania przez niego zatrudnienia oraz preferowanych warunków zatrudnienia, opublikowane w Serwisie, widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Zalogowanych Użytkowników.
   4. Polityka Prywatności - polityka prywatności dostępna w Serwisie pod adresem, zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odwiedzających i Zalogowanych Użytkowników oraz informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych w Serwisie.
   5. Regulamin - niniejszy Regulamin.
   6. Rejestracja - wieloetapowy proces polegający na założeniu przez Odwiedzającego Konta w Serwisie, odbywający się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie dokonanie akceptacji treści Regulaminu. Po zakończeniu procesu Rejestracji Odwiedzający otrzymuje możliwość logowania się w Serwisie za pośrednictwem Konta i korzystania z Usług jako Zalogowany Użytkownik.
   7. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.jobler.pl, umożliwiająca Zalogowanym Użytkownikom tworzenie i publikowanie Ogłoszeń, tworzenie CV, Odwiedzającym zaś przeglądanie Ogłoszeń, a także nawiązywanie kontaktu i wysyłanie wiadomości pomiędzy Zalogowanymi Użytkownikami a Odwiedzającymi.
   8. Umowa - umowa dotycząca świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz Zalogowanego Użytkownika lub Odwiedzającego, zawierana na odległość.
   9. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Odwiedzającego oraz Zalogowanego Użytkownika, na zasadach określonych w Regulaminie.
   10. Usługodawca - Mateusz Zieliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gloo Mateusz Zieliński, adres: ul. Osiedle Kolonia Trębaczów 70, 21-010 Łęczna, NIP: 5050125781, Regon: 364024010.
   11. Zalogowany Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, posiadająca założone Konto. Zalogowanymi Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. 3. Wymagania Techniczne
  1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług przez Odwiedzającego jest posiadanie urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzystanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz w przypadku wysyłania wiadomości za pośrednictwem Serwisu: aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
  2. Warunkiem technicznym korzystania z Usług przez Zalogowanego Użytkownika jest posiadanie urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzystanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
  3. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
  4. Korzystanie z Usług może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu. Zalogowani Użytkownicy i Odwiedzający, powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 1. 4. Usługi świadczone na rzecz Odwiedzających
  1. Usługodawca zapewnia Odwiedzającym dostęp do Serwisu, w ramach którego Usługodawca świadczy na rzecz Odwiedzających następujące Usługi:
   1. korzystanie z wyszukiwarki Ogłoszeń umieszczonych w Serwisie,
   2. dopasowywanie ustawień wyszukiwarki Ogłoszeń do indywidualnych preferencji Odwiedzających,
   3. wyświetlanie Ogłoszeń,
   4. wyświetlanie CV Zalogowanych Użytkowników,
   5. nawiązywanie kontaktu pomiędzy Odwiedzającymi a Zalogowanymi Użytkownikami,
   6. wysyłanie wiadomości do Zalogowanych Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego w odpowiedzi na umieszczone Ogłoszenia,
   7. wysyłanie wiadomości do Zalogowanych Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w CV utworzonym za pośrednictwem Serwisu,
   8. dostęp do czatu z Zalogowanymi Użytkownikami po zainicjowaniu kontaktu przez Odwiedzającego.
  2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Odwiedzającym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług wskazanych w punkcie 4.1. Regulaminu. Skorzystanie z tych Usług nie wymaga założenia Konta.
  3. Odwiedzający nie ponosi żadnych opłat z tytułu korzystania z Serwisu.
 1. 5. Konto
  1. Konto umożliwia Odwiedzającym dostęp do wszystkich Usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. W momencie założenia Konta następuje zawarcie Umowy o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Zalogowanym Użytkownikiem w zakresie wszystkich funkcjonalności Serwisu, które w sposób szczegółowy określone są w punkcie 6.1 Regulaminu.
  2. W celu Rejestracji niezbędne jest podanie danych w postaci: imię, nazwisko, adres email oraz ustawienie hasła dostępu do Konta, a następnie złożenie oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Podając jeden adres email Odwiedzający może założyć jedno Konto. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Odwiedzającego więcej niż jednego Konta.
  3. Na adres email wskazany podczas Rejestracji zostanie przesłana automatyczna wiadomość email z linkiem do aktywacji Konta. W celu aktywacji Konta i zakończenia procesu Rejestracji niezbędne jest kliknięcie w przesłany link.
  4. Odwiedzający zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Usługodawcy.
  5. Odwiedzający uzyskuje dostęp do Serwisu jako Zalogowany Użytkownik po zakończeniu procesu Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.
  6. Usługodawca udostępnia Zalogowanemu Użytkownikowi procedurę zmiany hasła.
  7. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres e-mail Zalogowanego Użytkownika podany podczas Rejestracji. Użytkownik może również dokonać samodzielnie zmiany ustawień na Koncie i wybrać opcję otrzymywania powiadomień smsm również na podany przez siebie numer telefonu.
  8. Zalogowany Użytkownik nie jest uprawniony do przekazania, powierzenia lub udzielania zgody jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu na korzystania z jego Konta.
  9. W przypadku, gdy Zalogowany Użytkownik podejrzewa, że nastąpiło nieuprawnione korzystanie z jego informacji do logowania na Koncie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę i zmienić hasło.
 1. 6. Usługi świadczone na rzecz Zalogowanych Użytkowników
  1. Usługodawca świadczy na rzecz Zalogowanych Użytkowników następujące Usługi:
   1. tworzenie Ogłoszeń,
   2. publikowanie Ogłoszeń,
   3. tworzenie CV,
   4. udostępnianie CV wszystkich osobom wskazanym przez Zalogowanego Użytkownika za pośrednictwem linku do CV,
   5. nawiązywanie kontaktu pomiędzy Odwiedzającymi a Zalogowanymi Użytkownikami,
   6. odpowiadanie na wiadomości wysłane przez Odwiedzjących za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego pod danym Ogłoszeniem Zalogowanego Użytkownika,
   7. dostęp do czatu z Odwiedzającymi po zainicjowaniu przez nich kontaktu.
  2. Zalogowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu oraz za publikowane przez siebie Ogłoszenia i CV.
  3. Z chwilą zamieszczenia jakichkolwiek treści w Serwisie Zalogowany Użytkownik, udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z nich zgodnie z Regulaminem, w tym na korzystanie z wizerunku Zalogowanego Użytkownika (w przypadku dobrowolnego udostępnienia go Usługodawcy), na następujących, znanych w chwili udzielenia licencji, polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską i reprograficzną;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 6.3.2 Regulaminu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie utworu w sieci Internet.
  4. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie, w tym Ogłoszeniach i CV, informacji lub jakichkolwiek innych treści nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszającymi czyjekolwiek dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych i obraźliwych, odnoszenie się do życia prywatnego i rodzinnego oraz wzywanie do stosowania przemocy lub nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub wobec mniejszości seksualnych. Niedozwolone jest również publikowanie treści zniesławiających, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnicę handlową oraz zawierających materiały niezgodne z prawem. Zakazane jest również umieszczanie zdjęć naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami.
  5. W razie naruszenia punktu 6.4 Usługodawca jest uprawniony do usunięcia danego Ogłoszenia, CV lub zdjęcia, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta.
  6. Zalogowany Użytkownik nie ponosi żadnych opłat z tytułu korzystania z Serwisu.
 1. 7. Tworzenie i publikowanie Ogłoszeń
  1. Usługodawca udostępnia Zalogowanym Użytkownikom możliwość utworzenia i publikacji Ogłoszenia.
  2. W celu utworzenia Ogłoszenia niezbędne jest podanie przez Zalogowanego Użytkownika danych w postaci: imię i nazwisko oraz określenie: przedziału wiekowego, rodzaju pracy, branży, specjalizacji, lokalizacji, oczekiwanego wynagrodzenia i dostępności czasowej. Ponadto w celu utworzenia Ogłoszenia niezbędne jest podanie przez Zalogowanego Użytkownika krótkiego opisu Ogłoszenia. Zalogowany Użytkownik może dobrowolnie rozbudować Ogłoszenie o swoje zdjęcie. Wszystkie powyższe dane podane w celu utworzenia Ogłoszenia, z wyłączeniem nazwiska, będą widoczne dla wszystkich Odwiedzających.
  3. Ogłoszenie publikowane jest w Serwisie po wybraniu odpowiedniej opcji przez Zalogowanego Użytkownika oraz weryfikacji treści Ogłoszenia przez Usługodawcę pod względem jego zgodności z Regulaminem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Usługodawcy do treści Ogłoszenia poinformuje on Zalogowanego Użytkownika. Przez cały okres publikacji Ogłoszenia Zalogowany Użytkownik ma prawo dokonywać aktualizacji Ogłoszenia. W takim przypadku zaktualizowany tekst Ogłoszenia podlega ponownej weryfikacji przez Usługodawcę pod względem jego zgodności z Regulaminem.
  4. Ogłoszenie widoczne jest w Serwisie dla wszystkich Odwiedzających przez okres 7 dni, licząc od momentu jego publikacji lub ostatniej aktualizacji.
  5. Zalogowany Użytkownik ma możliwość przedłużenia okresu publikacji Ogłoszenia w Serwisie. Każdorazowo okres publikacji Ogłoszenia przedłużany jest o 7 dni.
  6. Usługodawca przypomina Zalogowanemu Użytkownikowi o upływie terminu publikacji Ogłoszenia.
  7. Ogłoszenie może zostać rozbudowane o CV Zalogowanego Użytkownika, które tak jak Ogłoszenie będzie widoczne dla wszystkich Odwiedzających. Zalogowany Użytkownik może załączyć odrębny plik zawierający CV w formacie *pdf lub stosownie do punktu 8 Regulaminu może utworzyć CV przy pomocy Serwisu. W przypadku załączenia przez Zalogowanego Użytkownika CV utworzonego samodzielnie może ono zawierać informacje, w tym dane osobowe wykraczające poza dane wskazane w punkcie 8.3 Regulaminu.
  8. Elementem Ogłoszenia jest formularz kontaktowy umożliwiający Odwiedzającemu wysłanie bezpośredniej wiadomości do Zalogowanego Użytkownika będącego autorem Ogłoszenia.
 1. 8. Tworzenie CV
  1. Usługodawca udostępnia Zalogowanym Użytkownikom możliwość utworzenia CV przy pomocy kreatora CV, które może stanowić element Ogłoszenia. CV utworzone przy pomocy kreatora CV publikowane jest w Serwisie wyłącznie wraz z Ogłoszeniem. Serwis nie udostępnia możliwości samodzielnego publikowania CV bez jednoczesnej publikacji Ogłoszenia.
  2. W celu utworzenia CV w Serwisie niezbędne jest podanie przez Zalogowanego Użytkownika danych w postaci: imię, nazwisko, adres email, data urodzenia, a ponadto przedstawienia krótkiego opisu siebie. Dodatkowo Zalogowany Użytkownik może umieścić w CV swoje zdjęcie oraz informacje dotyczące umiejętności, doświadczenia zawodowego, wykształcenia i zainteresowań.
  3. W CV utworzonym za pomocą Serwisu wyświetlane jest jedynie imię Zalogowanego Użytkownika, rok urodzenia oraz jego krótki opis, a w przypadku dobrowolnego podania przez Zalogowanego Użytkownika informacji dotyczących jego umiejętności, doświadczenia zawodowego, wykształcenia i zainteresowań - również te informacje. Ponadto w przypadku umieszczenia przez Zalogowanego Użytkownika zdjęcia będzie ono również widoczne w CV.
  4. CV utworzone przez Zalogowanego Użytkownika przy pomocy Serwisu wyświetla się w nowym oknie przeglądarki internetowej, a zatem Zalogowany Użytkownik może je pobrać i wydrukować. Serwis udostępnia możliwość wygenerowania CV do odrębnego pliku.
  5. Zalogowany Użytkownik może udostępnić swoje CV utworzone w Serwisie wybranym przez siebie osobom poprzez przesłanie im unikalnego linku do CV.
  6. Elementem CV utworzonego przy pomocy Serwisu jest formularz kontaktowy umożliwiający Odwiedzającemu wysłanie bezpośredniej wiadomości do Zalogowanego Użytkownika, który utworzył CV.
 1. 9. Nawiązywanie kontaktu pomiędzy Odwiedzającym a Zalogowanym Użytkownikiem
  1. Usługodawca umożliwia nawiązanie kontaktu pomiędzy Odwiedzającym a Zalogowanym Użytkownikiem poprzez formularz kontaktowy znajdujący się przy każdym Ogłoszeniu oraz CV utworzonym przy pomocy Serwisu.
  2. W celu wysłania wiadomości do danego Zalogowanego Użytkownika niezbędne jest podanie przez Odwiedzającego danych w postaci: imię, nazwa firmy, z którą dana osoba jest związana oraz adres email, a także wypełnienie pola temat wiadomości.
  3. Zalogowany Użytkownik może odbierać wiadomości wysłane do niego przez Odwiedzającego poprzez formularz kontaktowy przy Ogłoszeniu lub CV utworzonym przy pomocy Serwisu po zalogowaniu się na Konto.
  4. Zalogowany Użytkownik oraz Odwiedzający mogą prowadzić rozmowę na czacie dostępnym w Serwisie. Rozpoczęcie rozmowy na czacie następuje poprzez wysłanie wiadomości przez Odwiedzającego do Zalogowanego Użytkownika.
 1. 10. Rozwiązanie Umowy
  1. Umowa o korzystanie z Serwisu pomiędzy Usługodawcą a Zalogowany Użytkownikiem oraz pomiędzy Usługodawcą a Odwiedzającym zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  2. Zalogowany Użytkownik uprawniony jest wypowiedzieć umowę o korzystanie z Serwisu w każdym momencie poprzez wybranie w Serwisie opcji „Usuń moje konto oraz wszystkie dane”, a następnie potwierdzenie usunięcia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany na adres email Zalogowanego Użytkownika.
  3. Usunięcie Konta powoduje automatyczne usunięcie wszystkich Ogłoszeń oraz usunięcie CV umieszczonego w Serwisie.
  4. W przypadku naruszenia przez Zalogowanego Użytkownika punktu 6.4 Regulaminu Usługodawca uprawniony jest do trwałego zablokowania Konta Zalogowanego Użytkownika, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Usługodawcę umowy o korzystanie z Serwisu w trybie natychmiastowym. O trwałym zablokowaniu Konta Usługodawca zawiadamia niezwłocznie Zalogowanego Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości email.
  5. W przypadku określonym w punkcie 10.4 Regulaminu Zalogowanemu Użytkownikowi nie przysługują względem Usługodawcy żadne roszczenia z tym związane.
 1. 11. Prawa i obowiązki Odwiedzającego
  1. Odwiedzający zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Odwiedzającego treści o charakterze bezprawnym.
  3. Odwiedzający ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu oraz za treści umieszczone w Serwisie. Odwiedzający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez niego w związku z korzystaniem z Serwisu.
  4. Odwiedzający zobowiązany jest do korzystania z Serwisu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Odwiedzający zobowiązany jest również do niepodejmowania działań zakłócających pracę Serwisu. Odwiedzający nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić lub łamać zabezpieczeń Serwisu, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Serwis powodując jego uszkodzenie lub doprowadzając do jego przeciążenia. Odwiedzającemu  nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Serwisu.
 1. 12. Prawa i obowiązki Zalogowanego Użytkownika
  1. Zalogowany Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Zalogowanego Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
  3. Zalogowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu oraz za treści umieszczone w Serwisie. Zalogowany Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez niego w związku z korzystaniem z Serwisu.
  4. Zalogowany Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Zalogowany Użytkownika zobowiązany jest również do niepodejmowania działań zakłócających pracę Serwisu. Zalogowany Użytkownik nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić lub łamać zabezpieczeń Serwisu, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Serwis powodując jego uszkodzenie lub doprowadzając do jego przeciążenia. Zalogowanemu Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Serwisu.
 1. 13. Prawa i obowiązki Usługodawcy, zakres odpowiedzialności Usługodawcy
  1. Usługodawca dba o zapewnienie prawidłowej dostępności Serwisu, jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym jego działaniem.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii, przeglądów lub modernizacji systemu teleinformatycznego należącego do Usługodawcy. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu na stronie internetowej zostanie opublikowany stosowny komunikat.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń i CV publikowanych w Serwisie ani za inne treści umieszczane w Serwisie przez Zalogowanych Użytkowników, w tym ich autentyczność i zgodność z prawem.
  4. Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia działań weryfikacyjnych mających na celu kontrolę treści umieszczonych przez Zalogowanych Użytkowników pod względem ich zgodności z Regulaminem. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Ogłoszeń, CV lub Zdjęć, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z prawem, naruszają prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu, o czym Usługodawca poinformuje Zalogowanego Użytkownika.
  5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Serwisu.
  6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Zalogowanych Użytkowników lub Odwiedzających bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Serwisu.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Zalogowanych Użytkowników lub Odwiedzających w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem.
  8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie zamierzonych przez Zalogowanych Użytkowników lub Odwiedzających celów, korzyści lub wyników działalności gospodarczej.
  9. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości korzystania z Konta, wskutek podania nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu email, a także wskutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Zalogowanego Użytkownika lub Odwiedzającego.
 1. 14. Postępowanie reklamacyjne
  1. Zalogowany Użytkownik oraz Odwiedzający uprawnieni są to złożenia reklamacji związanych z realizacją Usług. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
  2. Reklamacje należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres: Gloo Mateusz Zieliński, ul. Osiedle Kolonia Trębaczów 70, 21-010 Łęczna lub w formie elektronicznej na adres kontakt@jobler.pl.
  3. Składając reklamację Zalogowany Użytkownik lub Odwiedzający zobowiązany są podać co najmniej następującej informacje:
   1. dane umożliwiające jego identyfikację przez Usługodawcę,
   2. dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji.
   3. Dodatkowo możliwe jest zaproponowanie sposobu usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.
  4. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie wyznaczając ku temu odpowiedni termin, nie później jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Zalogowanego Użytkownika lub Odwiedzającego.
  5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Usługodawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  6. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 30 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
  7. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.
  8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z konsumentami, w tym dysponuje on następującymi możliwościami:
   1. rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem;
   2. prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami;
   3. prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.
 1. 15. Dane Osobowe
  1. Usługodawca jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zalogowanych Użytkowników i Odwiedzających. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 1. 16. Zmiany Regulaminu
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, między innymi takiej jak:
   1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na proces świadczenia Usług,
   2. zmiana organizacyjnej lub prawnej w zakresie działania Serwisu.
  2. Usługodawca jest zobowiązany do powiadomienia Zalogowanych Użytkowników i Odwiedzających o zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu w Serwisie co najmniej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w punkcie 16.2 Regulaminu, może zostać skrócony w sposób adekwatny do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.
  4. Powiadomienie Odwiedzających o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane w Serwisie w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Odwiedzającego.
  5. Powiadomienie Zalogowanego Użytkownika o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez przesłanie do Zalogowanego Użytkownika wiadomości email na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, chyba że stosownie do punktu 16.3 Regulaminu został skrócony okres wejścia w życie nowego regulaminu.
  6. Zalogowany Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez złożenie żądania usunięcia Konta w terminie 7 dni od dnia udostępnienia mu informacji o zmianie Regulaminu. W przypadku braku takiego żądania przyjmuje się, że Zalogowany Użytkownik zaakceptował nowy Regulamin.
  7. Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem treści postanowień punktu 16.2 oraz 16.3 Regulaminu.
 1. 17. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Zalogowanymi Użytkownikami lub Odwiedzającymi zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie.